Algemene huurvoorwaarden

  Artikel 1: algemeen
  De aanvaarding van de offerte brengt automatisch de aanvaarding van de hiernavermelde voorwaarden met zich mee. Geen enkele voorwaarde van de besteller wordt aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord. In het geval de algemene voorwaarden van de besteller zouden afwijken van deze voorwaarden, dan zullen deze van Lauroly cva - Dreamcarrent, steeds voorrang hebben op deze van de besteller.

  Artikel 2 : Offertes
  Alle offertes van Lauroly cva - Dreamcarrent zijn steeds vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gewenste wagen.
  De offertes vervallen automatisch bij niet uitdrukkelijke aanvaarding ervan binnen de maand na datum van de offerte.

  De prijzen in de offertes worden steeds uitgedrukt in Euro, inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld op de offerte zelf. Eventuele van de algemene voorwaarden afwijkende condities worden steeds uitdrukkelijk vermeld in de offertes.

  De offertes behelzen enkel en alleen het voorziene voertuig voor de vastgestelde duur en gebruik. Alle niet uitdrukkelijk in de offertes beschreven diensten worden steeds aangerekend aan de geldende prijs op de datum van bestelling.

  Lauroly cva - Dreamcarrent behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een huuraanvraag te weigeren zonder dat daartoe enige motivatie dient gegeven te worden en zonder dat de besteller daarbij aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege Lauroly cva – Dreamcarrent.

  Artikel 3 : Voorwerp van de huur
  De verhuring betreft enkel en alleen het geïdentificeerd voertuig met alle bijbehorende boorddocumenten, verzekeringsbewijs en bijkomende zaken zoals deze omschreven is in de huurovereenkomst.

  De huurder erkent uitdrukkelijk deze zaken ontvangen te hebben bij de ondertekening van de overeenkomst. Partijen erkennen bij dezer uitdrukkelijk het voertuig voor de aanvang van de huur onderzocht te hebben op zichtbare schade en hiertoe het uitgaande schaderapport te hebben ingevuld.

  Artikel 4 : Duur van de overeenkomst
  De overeenkomst wordt gesloten voor een vaste en onveranderlijke periode.
  Vanaf het ogenblik van het ter beschikking stellen van het gehuurde voertuig, wordt de huurder de houder van het gehuurde voertuig en rusten alle wettelijke en contractuele verplichtingen die betrekking hebben op het gebruik en het onder zich houden van het gehuurde voertuig op de huurder.

  De huurwagen dient steeds voor het voorziene einde van de huur bij Lauroly cva - Dreamcarrent terug te worden gebracht. Bij overschrijding van de huurtermijn, zal steeds een bijkomende vergoeding aangerekend worden aan het dagtarief van het voertuig in kwestie.

  In geval van ernstige tekortkomingen door de huurder, zoals daar bijvoorbeeld zijn (niet limitatief omschreven) opzettelijke beschadigingen, betrokkenheid in een ongeval met intoxicatie en/of drugsgebruik door de huurder, roekeloos rijgedrag, het niet-tijdig betalen van de huur, zal de verhuurder de overeenkomst onmiddellijk kunnen beëindigen, dit kenbaar gemaakt door een mondelinge tussenkomst op het eigenste moment zelf of met een aangetekend schrijven, zonder dat de huurder daarbij aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege de verhuurder, en onverminderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding vanwege de huurder. In dat geval wordt de schadevergoeding ingevolge de verbreking bepaald op een bedrag gelijk is aan de contractuele huur.

   Indien de huurder de overeenkomst éénzijdig en vroegtijdig zou verbreken, komen partijen overeen dat de verhuurder zal gerechtigd zijn op een schadevergoeding gelijke aan de huurprijs van de voorziene periode van de huur (excl. BTW) vanwege de huurder.

  Indien de schade voortspruitend uit de verbreking van de overeenkomst door de huurder hoger ligt dan voornoemde schadevergoeding, dan zal de huurder eveneens gehouden zijn tot vergoeding van deze schade.

  Wanneer de huurder een gerechtelijk akkoord of schuldbemiddeling zou aanvragen behoudt de verhuurder zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, in welk geval bovenstaande schadevergoeding door de huurder zal verschuldigd zijn.

  In elk van deze gevallen van beëindiging van de huur, zal de huurder gehouden zijn het gehuurde voertuig alsdan binnen de 24uur opnieuw ter beschikking te stellen van de verhuurder inclusief alle boorddocumenten, originele sleutel en alle andere toebehoren.

  Bij gebreke hieraan zal de huurder voor iedere dag dat het gehuurde voertuig te laat wordt terug gebracht en zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling zal vereist zijn, een schadevergoeding gelijk aan de dagprijs van het gehuurde voertuig per dag aan de verhuurder verschuldigd zijn.

  Artikel 5 : Prijzen en betalingsvoorwaarden
  De prijzen van Lauroly cva – Dreamcarrent zijn steeds nettobedragen waarop geen korting meer kan toegestaan of toegepast worden, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief beperkt) korting voor contante betaling, hoeveelheidskorting edm.

  Na de aanvaarding van de offerte door de huurder blijven de opgegeven prijzen enkel geldig voor de periode in de offerte vermeld.

  De facturen van Lauroly cva - Dreamcarrent met betrekking tot de huurprijs of andere in rekening gebrachte zaken, zijn steeds contant betaalbaar.

  Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf factuurdatum een verwijlintrest opbrengen gelijk aan het wettelijk tarief in toepassing van artikel 5, tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002 op de Betalingsachterstand in Handelszaken, en zal eveneens verhoogd worden met een schadevergoeding die conventioneel en onveranderlijk vastgesteld is op 10% van het totale factuurbedrag en met een minimum van 150,00 EURO, onverminderd eventuele gerechtskosten.

  Het protest van een factuur dient steeds te geschieden door middel van een aangetekend schrijven en dit binnen de 7 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zal de factuur als uitdrukkelijk aanvaard door de bestemmeling ervan aanzien worden.

  In geval van niet betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, behoudt Lauroly cva – Dreamcarrent zich uitdrukkelijk het recht voor de aanvang of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot integrale betaling van al haar facturen ontvangen wordt, zonder dat Lauroly cva - Dreamcarrent hiervoor op enige wijze aansprakelijk zou kunnen gesteld worden en derhalve enige schadevergoeding zou verschuldigd zijn voor de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor de huurder of derden.

  De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies en/of diefstal van de bijgeleverde documenten, zoals sleutels, inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs, gelijkvormigheidsattest en eventuele grensdocumenten. In dit geval zal de huurder onmiddellijk de verhuurder hiervan in kennis stellen, en onverwijld P.V. laten opmaken door de politiediensten.

  De kosten voor het vervanging van deze zaken / documenten zullen de huurder steeds in rekening worden gebracht.

  Artikel 6 : Teruggave
  De huurder verbindt er zich toe het gehuurde voertuig binnen de afgesproken huurtermijn opnieuw ter beschikking te stellen van de verhuurder inclusief alle boorddocumenten, originele sleutel en alle andere toebehoren die hem ter beschikking gesteld werden bij de aanvang van de huur.

  Bij gebreke hieraan zal de huurder voor iedere dag dat het gehuurde voertuig te laat wordt terug gebracht en zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling zal vereist zijn, een schadevergoeding verschuldigd zijn, dit gelijk aan de dag-huurprijs van het gehuurde voertuig.

  Bij de teruggave van het gehuurde voertuig zal dit door partijen tegensprekelijk nagezien worden en alle schade vastgesteld worden.

  Schade aan het voertuig andere dan gewone gebruikssporen, zal de huurder in rekening worden gebracht overeenkomstig de voorafgaand meegedeelde schadelijst opgesteld voor ieder voertuig, behoudens indien de schade groter zou zijn, in welk geval een tegensprekelijke expertise zal worden uitgevoerd.

  Artikel 7 : Verzekering
  De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het gehuurde voertuig geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen.

  Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden zullen door de huurder zelf en voor eigen rekening dienen te worden afgesloten.

  De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de volledige huurtijd aan het gehuurde voertuig en de toebehoren zou toegebracht worden, alsook voor de daaruit eventuele voortvloeiende gevolgschade, ongeacht of de huurder al dan niet de aansprakelijkheid draagt voor deze schade en ongeacht of deze schade al dan niet een geval van overmacht betreft.

  Indien de huurder bewijst, dat de schade het gevolg is van een defect aan het gehuurde voertuig dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur, zal de huurder hiervoor geen aansprakelijkheid dragen.

  De huurder zal de verhuurder ten allen tijde vrijwaren voor alle schade van of aan inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk zou kunnen zijn en waarvoor door de verzekering geen dekking zou verleend worden.

  De huurder zal de verhuurder ook steeds dienen te vrijwaren voor alle verkeersboetes, administratieve sancties edm die aan de verhuurder zouden overgemaakt worden gedurende de volledige huurtijd en die het gevolg zijn van door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen.

  In geval van schade of verlies – ongeacht of de aansprakelijkheid van de huurder en/of de bestuurder van het gehuurde voertuig betrokken is – opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daar onmiddellijk telefonisch én bij aangetekend schrijven in kennis van te stellen.

  De huurder is daarbij verplicht al de door de verhuurder alsdan opgegeven instructies op te volgen en zo mogelijk door politiediensten proces-verbaal van het voorval te laten opmaken.

  In het geval de huurder nalaat de verhuurder op de voorziene wijze in kennis te stellen en/of nalaat de opgegeven instructies te volgen, zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel aan de verhuurder of derden veroorzaakte schade, aansprakelijk gesteld worden en zal hij aldus de verhuurder hiervoor volledig vrijwaren.

  Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het gehuurde voertuig of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van het voertuig met toebehoren dan wel aan derden toegebracht, draagt de verhuurder aldus geen enkele aansprakelijkheid.

  Artikel 8: Verplichtingen van de huurder
  De huurder verbindt zich ertoe de gehuurde wagen steeds als een goed huisvader te gebruiken.

  De huurder zal zich steeds van het oliepeil en de bandendruk dienen te vergewissen en de wagen te reinigen op regelmatige tijdstippen.De huurder verbindt zich tevens ertoe de gehuurde wagen ‘s nachts in een afgesloten garage of op een afgesloten terrein te plaatsen. Bij het parkeren buiten diens woonst zal de huurder de gehuurde wagen steeds stallen op een veilige en goed verlichte plaats en de wagen goed afsluiten en het alarmsysteem in werking stellen.

  De hierna volgende inbreuken (niet limitatief) worden aanzien als een ernstige tekortkoming aan de verplichtingen van de huurder als zorgvuldig gebruiker :

  • Het rijden onder invloed van alcohol of drugs
  • Het openenen van het cabrio-dak al rijdend
  • Het parkeren van de wagen zonder het cabrio-dak of open dak te sluiten.
  • Snel accelereren bij koude motor
  • Bruusk en/of met spinnende wielen optrekken
  • Opzettelijk afremmen met blokkerende wielen
  • Het uitproberen van de maximum snelheid van de wagen
  • Het gebruik van de wagen buiten verharde wegen en op circuit
  • Het vervoeren van personenen tegen betaling
  • Het vervoeren van gevaarlijke of verboden goederen
  • In het algemeen de wagen te belasten in strijd met door de constructeur voorgeschreven richtlijnen
  • Roken in de wagen

  Bij vaststelling van één van deze overtredingen behoudt de verhuurder zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de huurder daarbij aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege de verhuurder, en onverminderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding vanwege de huurder.

  Tevens zal er alsdan een schadevergoeding aangerekend worden overeenkomstig de voorafgaand meegedeelde schadelijst opgesteld voor ieder voertuig, behoudens indien de schade groter zou zijn, in welk geval een tegensprekelijke expertise zal worden uitgevoerd.

  Artikel 9 : Ongevallen
  In het geval van ongeval dient de huurder steeds onmiddellijk contact op te nemen met  Lauroly cva - Dreamcarrent. De huurder zal in alle gevallen de nodige vaststellingen laten doen door de politiediensten.

  De huurder zal de ongevalsaangifte volledig en nauwkeurig invullen, zonder dat deze daarbij enige bekentenis van verantwoordelijkheid voor het ongeval mag ondertekenen.

  De huurder aanvaardt uitdrukkelijk dat Lauroly cva – Dreamcarrent van alle verantwoordelijkheid tegenover diens verzekeraar worden vrijgesteld in geval van laattijdige aangifte of niet-ontvangst van de aangifte vanwege de huurder.

  Alle direkte en indirekte schade die voortvloeit uit de niet-naleving van deze verplichtingen, valt ten laste van de huurder.

  De huurder verbindt zich ertoe om, in geval van beslag of een poging daartoe, de verhuurder onmiddellijk te verwittigen en de inbeslagname te betwisten, te voorkomen, te vergoeden.

  De verhuurder verbindt zich ertoe: het gehuurde voertuig niet in onderverhuring of bruikleen te geven, noch zijn huurderrechten over te dragen.

  Artikel 10 : Verantwoordelijkheden
  Het aanbod van Lauroly cva – Dreamcarrent is uitsluitend gesteund op de informatie die zij van de huurder ontvangen heeft.

  De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de door hem aan Lauroly cva - Dreamcarrent verstrekte informatie.

  De bestelling of ondertekening van de huurovereenkomst met Lauroly cva - Dreamcarrent impliceert het onvoorwaardelijk instemmen van de huurder met deze bepalingen.

  Het niet-naleven van deze bepalingen zal in geen enkel geval aanleiding kunnen geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Lauroly cva - Dreamcarrent.

  In voorkomend geval zal de huurder Lauroly cva - Dreamcarrent daarentegen zelf dienen te vrijwaren voor elke sanctie / geldboete / schade die haar zou kunnen opgelegd worden wegens de niet-naleving van de wettelijke en/of contractuele voorwaarden.

  Lauroly cva - Dreamcarrent kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan onroerende goederen in het algemeen, gebouwen en/of hun inhoud, noch voor schade aan goederen of personen.

  Vanaf de materiële terbeschikkingstelling zullen de door Lauroly cva - Dreamcarrent verhuurde wagens onder de uitsluitende verantwoordelijkheid staan van de huurder, zelfs in geval van overmacht of toeval.

  De waarborg/verantwoordelijkheid van Lauroly cva - Dreamcarrent is in alle gevallen steeds uitdrukkelijk beperkt tot de prijs van de huurder aan Lauroly cva - Dreamcarrent betaalde huurprijs en daarom zal de schadevergoeding nooit meer kunnen bedragen dan het gefactureerde bedrag.

  Artikel 11 : Teruggave van de gehuurde wagen
  De gehuurde wagen dient aan Lauroly cva - Dreamcarrent te worden teruggegeven op de plaats en het tijdstip vermeld op de huurovereenkomst, en dit inclusief alle boorddocumenten, originele sleutel en alle andere toebehoren en in de staat waarin de huurder het heeft ontvangen.

  Bij de teruggave van de gehuurde wagen zal deze nagezien worden op eventuele schade, dit in aanwezigheid van de huurder. Alle schade zal genoteerd worden op het P.V. dat opgesteld werd bij afhaling van de wagen en dient door de huurder ondertekend te worden.

  Ingeval de huurder dit nazicht weigert, door zijn toedoen onmogelijk maakt of het P.V. weigert te ondertekenen, zal de verhuurder de betaalde waarborg inhouden en een deskundige gelasten ten einde de schade vast te stellen en te begroten. De kosten voor de aanstelling van een deskundige vallen ten laste van de huurder.

  De vastgestelde schade zal de huurder aangerekend worden overeenkomstig de voorafgaand meegedeelde schadelijst opgesteld voor ieder voertuig, behoudens indien de schade groter zou zijn, in welk geval een tegensprekelijke expertise zal worden uitgevoerd.

  Indien de wagen met een volle benzinetank werd afgeleverd, dient deze door de huurder met een volle benzinetank te worden teruggegeven. Indien dit niet het geval is, zal de ontbrekende hoeveelheid brandstof de huurder aangerekend worden aan de geldende officiële dagprijs vermenigvuldigd met 1,5. Indien de benzinetank bij het teruggeven voller zou zijn dan bij de afhaling, kan de huurder geen aanspraak maken op restitutie van de niet-gebruikte brandstof.

  De wagen dient, zowel wat het interieur als het exterieur betreft, in een nette staat te worden teruggegeven. In het geval de wagen vuil en onverzorgd wordt teruggegeven, zal een forfaitaire vergoeding van 25,00 Euro worden aangerekend voor het reinigen van de wagen.

  Artikel 12 : Niet terugbrengen van het voertuig
  Indien de huurder de wagen zonder verwittigen niet zou terugbrengen op de voorziene plaats en tijdstip, zal Lauroly cva - Dreamcarrent onmiddellijk P.V. laten opmaken door de politiediensten en zal het voertuig geseind worden.

  Wanneer deze wagen wordt aangetroffen, zal deze op kosten van de huurder worden getakeld. De termijnoverschrijding die hiermee gepaard gaat zal de huurder eveneens worden aangerekend aan dag-huurprijs.

  Indien de wagen niet zou worden teruggegeven zal de totale waarde van de wagen aan de huurder worden aangerekend evenals alle direkte en indirekte schade die de verhuurder hierdoor zou lijden.

  Artikel 13 : Geschillen
  De huurder aanvaardt uitdrukkelijk dat alle overeenkomsten met Lauroly cva – Dreamcarrent uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

  Artikel 14 : Slotbepaling
  Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onwettig zouden blijken te zijn, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van toepassing.